Geografididaktisk forskning

Artiklar
Molin, L. & Alm Fjellborg, A. (2019). Geographical variations in the relation between final course grades and results on the national tests in social sciences, 2015-2017. Educational Review, 1-19.

Schubert, Per & Johansson, Maria (2019). Geografiska informationssystem som en integrerad del av lärarutbildningen och skolundervisningen: Geographic information systems as an integral part of the teacher and school education. NorDiNa, (1), 511.

Alm Fjellborg, Andreas; Molin, Lena (2018). Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk? En undersökning med data från de nationella proven i geografi. Acta Didactica, Norge. Vol. 12, Nr 4.

Uhlenwinkel, A., Béneker, T., Bladh, G., Tani, S., & Lambert, D. (2017). GeoCapabilities and curriculum leadership : Balancing the priorities of aims-based and knowledge-led curriculum thinking in schools. International Research in Geographical and Environmental Education

Hennerdal, P. (2017). Continuity markers as an aid for children in finding the peripheral continuity of world maps. Cartography and Geographic Information Science, 44(1), 76–85.

Hennerdal, P. (2016). Changes in place location knowledge : a follow-up study in Arvika, Sweden, 1968 and 2013. International Research in Geographical and Environmental Education

Schmidinger, H., & Brandt, S. A. (2015). Närområdesexkursioner och inre motivation för bättre lärande : en studie i svenska gymnasieskolan. Nordidactica, 2015(1), 22–46.

Molin, Lena; Grubbström, Ann; Bladh, Gabriel; Westermark, Åsa; Ojanne, Kaj; Gottfridsson, Hans-Olof; Karlsson, Svante (2015) Do personal experiences have an impact on teaching and didactic choices in Geography? European Journal of Geography. Vol. 6, Number 4:6-20.

Torbjörnsson, Tomas; Molin, Lena (2015) In school we have no time for the future: voices of Swedish upper secondary school students’ about solidarity and the future. International Research in Geographical and Environmental Education. Vol. 24:4, 338-354.

Hennerdal, P. (2015). Beyond the Periphery : child and Adult Understanding of World Map Continuity. Annals of the Association of American Geographers, 105(4), 773–790.

Örbring, David (2014). Geografiska perspektiv i utbildning av lärare i samhällskunskap. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, (2014:1), 41.

Torbjörnsson, Tomas; Molin, Lena (2014) Who is Solidary? A Study of Swedish Students´ Attitudes towards Solidarity as an Aspect of Sustainable Development. International Research in Geographical and Environmental Education. Vol. 23:1, 1-19.

Schmidinger, Helene; Molin, Lena; Brandt, Anders (2014) Excursions in School – Past and Present from Swedish and Anglo-Saxon perspectives. European Journal of Geography, Vol. 5, Number 4:87-101.

Molin, Lena; Grubbström, Ann (2013) Are teachers and students ready for the new middle school geography syllabus in Sweden? Traditions in geography teaching, current teacher practices, and student achievement. Norwegian Journal of Geography, 67:3, 142–147. DOI:10.1080/00291951.2013.803209

Avhandlingar
Kramming, K. (2017). Miljökollaps eller hållbar framtid? : Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor (PhD dissertation). Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.

Hennerdal, P. (2015). Education through Maps : The Challenges of Knowing and Understanding the World (PhD dissertation). Department of Human Geography, Stockholm University, Stockholm.

Torbjörnsson, T. (2014). Solidaritet och utbildning för hållbar utveckling : En studie av förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande i den svenska gymnasieskolan (PhD dissertation). Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

Molin, L. (2006). Rum, frirum och moral : En studie av skolgeografins innehållsval (PhD dissertation). Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

Blom Mondlane, U., Jansund, B., & Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Kulturgeografiska institutionen. (2003). Geografi – didaktik – praktik : interaktiva studier av förloppslandskapet. Kulturgeografiska institutionen, Handelshögsk., Univ.

Wennberg, G. (1990). Geografi och skolgeografi : ett ämnes förändringar : en studie med exempel = [Geography and school geography] : [changes in a school subject] : [a study with examples]. Univ.

Olsson, L. (1986). Kulturkunskap i förändring : kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870-1985. Liber.

Kapitel i böcker
Örbring D. (2017). Geographical and Spatial Thinking in the Swedish Curriculum. In: Brooks C., Butt G., Fargher M. (eds) The Power of Geographical Thinking. International Perspectives on Geographical Education. Springer, Cham

Molin L., Örbring D. (2017). Sweden. In: Muñiz Solari O., Solem M., Boehm R. (eds) Learning Progressions in Geography Education. International Perspectives on Geographical Education. Springer, Cham

Bladh, G., & Molin, L. (2012). Skolämnet geografi och geografididaktisk forskning i Sverige och Norden. Ämnesdidaktisk komparation : Länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat (s. 59–74). Karlstad.

Nilsson, Mats (2009). I: Schüllerqvist, B., & Osbeck, C. (2009). Ämnesdidaktiska insikter och strategier : berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Karlstad University Press.

Holmén, H., & Anderberg, S. (1993). Geografiämnet i gymnasiet : kunskapssyn, ämnesuppfattning, arbetsformer.

Licentiatavhandlingar
Arrhenius, M. (2013). Datorbaserade animationer i geografiundervisningen : En studie om gymnasieelevers lärande i mötet med datorbaserade animationer om bergartscykeln (Licentiate dissertation). Forskarskolan i geografi, Uppsala.

Grahn, A. (2011). Fakta, normativitet eller pluralism? : Didaktiska typologier inom gymnasieskolans geografiundervining om klimatförändringar (Licentiate dissertation). Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.

Torbjörnsson, T. (2011). En för alla – Alla för naturen : En studie av ungdomars attityder till hållbar utveckling (Licentiate dissertation). Kulturgeografiska institutionen, Uppsala.